Huishoudelijk reglement

Bestuur van de NLLGG <bestuur@nllgg.nl>
6 oktober 2001

Met dank aan: Hugo van der Kooij, Kees Theunissen, Rogier Wolff.


In algemene ledenvergadering van 16 maart 2024 is gewijzigd artikel 3 vastgesteld. De overige artikelen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de versie die op 6 oktober 2001 is vastgesteld.

Artikel 1: E-mail

Correspondentie met de vereniging die via e-mail plaatsvindt wordt gelijkwaardig geacht met schriftelijke correspondentie.

Handelingen welke conform de statuten schriftelijk dienen plaats te vinden kunnen derhalve ook per e-mail plaatsvinden.

Naast het schriftelijk verzoek aan het bestuur om als gewoon lid te worden toegelaten conform artikel 5 lid 1 van de Statuten, is het tevens mogelijk een dergelijk verzoek via de website in te dienen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 2: Aanmelden als lid via de website

 1. Het kandidaat-lid dient het daartoe ingerichte webformulier volledig en juist in te vullen.
 2. Het bestuur bevestigt per e-mail de ontvangst van deze gegevens en geeft hierbij een betaalwijze voor de contributie aan.
 3. Indien binnen 60 dagen na het verzenden van de in het vorige lid genoemde bevestigingsmail de contributiebetaling door de vereniging ontvangen is, dan wordt de aanvraag via de website gelijkwaardig geacht aan een schriftelijk verzoek aan het bestuur zoals beschreven in de Statuten in artikel 5 lid 1.
 4. Indien 30 dagen na het verzenden van de in het tweede lid genoemde bevestigingsmail geen betaling van de contributie door de vereniging ontvangen is, dan wordt het kandidaat-lid hier per e-mail op gewezen.
 5. Indien 60 dagen na het verzenden van de in het tweede lid genoemde bevestigingsmail geen betaling van de contributie door de vereniging ontvangen is, dan is de betreffende aanmelding via de website ongeldig en wordt deze als niet ontvangen beschouwd.

Artikel 3: Verlenging lidmaatschap en contributie

 1. Het bestuur herinnert jaarlijks per e-mail door middel van een contributiefactuur het lid aan zijn verplichting tot het betalen van zijn contributie, zoals genoemd in artikel 8 lid 2 van de Statuten.
 2. Wanneer de betaling van de contributie niet binnen 60 dagen na het verzenden van de herinnering zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel door de vereniging ontvangen is, stuurt het bestuur per e-mail het betreffende lid een tweede herinnering.
 3. Wanneer de betaling van de contributie niet binnen 30 dagen na het verzenden van de tweede herinnering door de vereniging ontvangen is, stuurt het bestuur per e-mail een derde herinnering aan het betreffende lid, waarbij gewezen wordt op artikel 7 lid 3 van de Statuten en gemeld wordt dat indien betaling van contributie verder uitblijft, het lidmaatschap door het bestuur zal worden opgezegd.
 4. Wanneer de betaling van de contributie niet binnen 4 kalenderweken na verzending van de derde herinnering door de vereniging ontvangen is, wordt het lidmaatschap van het betreffende lid door het bestuur opgezegd. Deze opzegging wordt door het bestuur per e-mail aan het betreffende lid bevestigd.
 5. Indien in de ledenadministratie geen (geldig) e-mailadres bekend is, dan wordt de in dit artikel genoemde herinneringen en/of opzegging door het bestuur per post gezonden.
 6. Het lid heeft de mogelijkheid om de contributie via automatische incasso te betalen. Automatische incasso van de contributie vindt plaats in de maand januari. Leden die ervoor kiezen om de contributie via automatische incasso te betalen geven dit op een door de NLLGG verstrekt formulier aan. Als een lid kiest voor automatische incasso wordt de eerste keer de eventueel al betaalde contributie verrekend met het de te incasseren contributie. In de ledenadministratie betekent dit dat een nieuw lidmaatschap aangegaan wordt per 1 januari en dat het oude lidmaatschap per die datum beëindigd wordt.

Artikel 4: Stemming bij meerdere vacante bestuursposities

In aanvulling van het bepaalde in artikel 9 lid 2 en artikel 13 lid 5 geldt het volgende.

Indien tijdens een algemene vergadering er een stemming plaats vindt voor een benoeming van meer dan een bestuurslid, dan vindt de stemming als volgt plaats:

 1. Er vindt een eerste stemronde plaats, waarbij alle kandidaten op het stembiljet zijn opgenomen en de leden evenveel stemmen via hetzelfde stembiljet kunnen uitbrengen als er vacante posities zijn.
 2. Indien de eerste stemronde meer kandidaten een meerderheid van stemmen oplevert dan er vacante posities zijn, dan is deze stemronde ongeldig.
 3. Indien de eerste stemronde ongeldig is, wegens het bepaalde in lid 2, dan wordt voor iedere vacante positie een aparte stemronde gehouden.
 4. Indien de eerste stemronde minder kandidaten een meerderheid van stemmen oplevert dan er vacante posities zijn, dan zijn die kandidaten die een meerderheid van stemmen hebben verkozen. Voor de dan nog vacante posities wordt voor iedere vacante positie een aparte stemronde gehouden.
 5. Indien het aantal kandidaten minder is dan of gelijk is aan het aantal vacante posities, dan kan de voorzitter voorstellen de kandidaten bij acclamatie te benoemen.