Statuten

Bestuur van de NLLGG <bestuur@nllgg.nl>
14 december 1996


Vastgesteld op de ledenvergadering van 7 juni 1996 en gewijzigd op de ledenvergadering van 14 december 1996.

Naam en Zetel.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Linux Gebruikers Groep, verkort aangeduid met NLLGG. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.

Doel.

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel:

  Het ondersteunen van haar leden bij het gebruik en het promoten van het Linux operating system.

 2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  • Het organiseren van bijeenkomsten en evenementen.
  • Waar mogelijk of noodzakelijk samenwerken met andere rechtspersonen, instellingen en ondernemingen.
  • Het uitgeven van een eigen periodiek of samenwerken met een andere rechtspersoon, instelling of onderneming om gezamenlijk een periodiek uit te geven.

Duur.

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Lidmaatschap.

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en sponsors. Waar in de statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 4. Sponsors zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie of tot het anderszins ondersteunen van de vereniging zulks te bepalen door het bestuur en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun adressen steeds volledig bekend zijn aan het bestuur.

Artikel 5.

 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij afwijzing van het lidmaatschap kan bezwaar worden aangetekend bij de secretaris. De algemene vergadering kan alsdan op haar eerstvolgende vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
 3. Leden worden toegelaten voor een periode van een jaar, hierna te noemen het lidmaatschapsjaar. Het lidmaatschapsjaar loopt vanaf de eerste dag van de kalendermaand waarin men zich heeft aangemeld en eindigt op de laatste dag van de twaalfde maand volgend op de kalendermaand waarin men zich heeft aangemeld.
 4. Sponsor kunnen worden rechtspersonen, instellingen en ondernemingen die zich daartoe schriftelijk aanmelden bij het bestuur, dat over de toelating beslist. In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie of andersoortige door het bestuur vastgestelde bijdrage worden medegedeeld.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes maanden in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontheffing;
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt tegen een identieke datum als die waarop het lidmaatschap is aangevangen gelegen in enig jaar volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is aangevangen. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke één maand voor de datum bedoeld in de vorige volzin in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen drie weken schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot een identieke datum als die waarop het lidmaatschap is aangevangen gelegen in het eerstvolgende jaar na het jaar waarin is opgezegd, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, twee maanden na aanvang van zijn lidmaatschap niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke door de statuten voor het lidmaatschap gesteld worden. Het lidmaatschap kan echter onmiddelijk worden beëindigd door het bestuur, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
 7. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddelijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Geldmiddelen, balans en staat van baten en lasten

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden en de begunstigers, uit enkele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en uit eventuele andere toevallige baten. Erfstellingen kunnen door de vereniging slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
 2. Ieder gewoon lid is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar de jaarstukken op te maken. Deze bestaan uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting daarop.
 4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 5. Het bestuur is verplicht de in lid 3 bedoelde bescheiden en het in artikel 11 bedoelde verslag van de kascommissie gedurende tien jaren te bewaren.

Bestuur.

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd voor een periode van ten hoogste twee jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. Zolang een vacature niet is vervuld, blijft de aftredende in functie. Alle leden der vereniging zijn afzonderlijk bevoegd candidaten te stellen voor benoeming tot lid van het bestuur. De functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
 5. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris hetzij de penningmeester.
 2. Het bestuur kan een zijner leden of een derde een al dan niet doorlopende volmacht geven om de vereniging binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het overgaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging en tegen derden een beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 5. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar.
 6. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
 7. Van het in een vergadering van het bestuur verhandelde worden door de secretaris notulen opgemaakt welke aan de leden worden toegezonden.

Algemene Vergaderingen.

Artikel 11.

 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
 2. Tenzij omtrent de getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting daarop aan de algemene vergadering een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt overlegd, benoemt de algemene vergadering jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de jaarstukken over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur, met inachtneming van een termijn van drie weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden per post of per Email te zenden schriftelijke mededeling of door een mededeling in het vanwege de vereniging uitgegeven periodiek.
 2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste vijftig leden of door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen , geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 13.

 1. Alle leden met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken , die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed-of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmende lid ondertekende stemmen.
 6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddelijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 14.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden de vergaderingen leiden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging.

Artikel 15.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste vier weken bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag , waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 16.

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 17.

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en Vereffening.

Artikel 18.

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgelijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen wordt medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen charitatieve doeleinden.
 6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden in liquidatie.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten bij de jongste vereffenaar.

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 19.

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van de leden der vereniging.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van- of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.