2015

Inhoudsopgave

1 Inleiding

Elk jaar neem ik me voor om gewoon aan het begin van het jaar te beginnen met het schrijven van het jaarverslag. Een goed voornemen, dat net als vele andere voornemens al snel sneuvelt. Het is maar goed dat ik jaren geleden al gestopt ben met roken. ;-)

Het doornemen en uitschrijven van het jaar is geen vervelende taak, het brengt herinneringen terug en daarmee ook veel plezier. Maar het kost wel veel tijd en ik hoop altijd maar dat die tijd goed besteed is.

Dus na lang zwoegen geef ik graag in dit verslag een beeld van het afgelopen jaar. Daarna schets ik de toekomst die we als bestuur voor ogen hebben. En doet de penningmeester ook nog een duit in het zakje met de financiële cijfers.

Voor het bestuur was 2015 geen eenvoudig jaar. Met onderbezetting heb je niet veel menskracht om te doen wat je moet doen, laat staan wat je wil doen. Er zijn gelukkig ook een aantal actieve leden die zich op verschillende manieren inzetten. Dat maakt het voor ons makkelijker om op de kerntaken gefocust te blijven. Voor iedereen die ik vergeten ben te noemen in het onderstaande verslag, bij deze heel veel dank voor jouw bijdrage!

Het hoogtepunt van 2015 is waarschijnlijk het nieuwe logo. We hebben daar flink mee uitgepakt en dat geeft onze hobbyclub toch een mooie uitstraling, al zeg ik het zelf.

2 Overzicht

2.1 Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur zag er in 2015 als volgt uit:

Voorzitter:
Rutger van Sleen
Secretaris:
Frans Rijven
Penningmeester:
Bart-Jan Vrielink (tot maart)
Penningmeester:
Jochem Pouw (vanaf maart)
Algemeen bestuurslid:
Erik Harperink (tot maart)
Algemeen bestuurslid:
Martijn Brouwer (maart tot oktober)

Via deze weg willen we de oud-bestuursleden nogmaals hartelijk danken voor hun inzet in de voorgaande jaren.

Het aantal bestuursleden kende in 2015 een nieuw dieptepunt. Uiteindelijk bleven we met drie man over, net genoeg om een dagelijks bestuur te vormen. Op verschillende oproepen voor nieuwe bestuursleden door het hele jaar heen, kwam nauwelijks respons. Hiermee kwam het overgebleven bestuur voor het blok te staan, statutair konden we niet langer functioneren. In oktober deden we een noodoproep; als er voor de ALV in maart niet genoeg nieuwe bestuurskandidaten zouden zijn, zouden we ons genoodzaakt zien om het einde van de vereniging in te luiden. Dit had effect, verschillende reacties die ons lieten weten dat er nog levensvatbaarheid in de vereniging zit en met een aantal aanmeldingen tot kandidaatschap als gevolg.

2.2 Ledenadministratie

In het verloop van het jaar leek er een stijgende lijn te zitten in het aantal leden. Helaas hebben ook meerdere leden zich afgemeld. Leeftijd en weinig tijd om de bijeenkomst te bezoeken waren daarbij een veelgenoemde reden. Bij elkaar zorgde dit er voor dat het ledenaantal ten aanzien van 2014 ongeveer gelijk is gebleven.

Ledenwerving heeft bij het bestuur op een laag pitje gestaan. De NLLGG is aanwezig geweest op de openSUSE conferentie en T-DOSE, wat altijd wel voor een paar aanmeldingen zorgt. Door het nieuwe logo en de daarmee gemaakte promotiemateriaal kunnen we onze bekendheid vergroten. In 2015 is er voornamelijk gebruik gemaakt van social media om aandacht voor de bijeenkomsten te creeëren. Voor 2016 liggen er plannen op de plank om meer aan ledenwerving te doen.

Eind 2014 heeft het bestuur besloten om de ledenadministratie over te gaan zetten naar CiviCRM. Door diverse omstandigheden, zoals het lage aantal bestuursleden, heeft de migratie enorme vertraging opgelopen. Wat betekent dat de migratie nog niet rond is. Het bestuur is voornemens om het alsnog in 2016 af te ronden.

Met CiviCRM krijgen we nieuwe mogelijkheden om dingen te doen die nu minder goed uitvoerbaar zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld leden toegang geven tot de website, zodat bepaalde inhoud alleen voor leden inzichtelijk kunnen maken. Mailinglijsten en interessegroepen kunnen eenvoudiger gecreëerd worden. Leden krijgen een beter overzicht in hun gegevens en contributiebetalingen. En zo nog een tal aan mogelijkheden meer. Zodra de migratie uitgevoerd is, zullen we deze mogelijkheden stapsgewijs verder uitbreiden. We hopen daardoor leden meer actiever te kunnen betrekken met de vereniging.

2.3 Ereleden

Ereleden zijn personen die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor de (doelstelling van de) vereniging. Op voorstel van het bestuur worden deze benoemd op een ALV. In 2015 zijn er geen nieuwe ereleden aangedragen. De vereniging heeft de volgende ereleden:

 • Linus Torvalds (1997)
 • Arthur Donkers (1997)
 • Hugo van der Kooij (1999)
 • Luc Janssen (1999)
 • Jeroen van Pelt (1999)
 • Rogier Posthuma (1999)
 • Eric Maryniak (2000)
 • Hans Paijmans (2000)

2.4 Commissies

Het zijn er niet veel, maar de vereniging kent enkele commissies; namelijk de programmacommissie en de websitecommissie. De programmacommissie is gemoeid met het organiseren van de bijeenkomsten en de websitecommissie is bedoeld om de site op Drupal-technisch vlak te verbeteren.

Programmacommissie

De programmacommissie (progcie) is sinds enkele jaren hard aan het timmeren aan de invulling en ontwikkeling van de bijeenkomsten. Dat is een flinke klus, want elke twee maanden drie tot zes sprekers vinden die een sessie vullen is niet altijd even makkelijk.

In 2015 is er qua bezetting het één en ander veranderd binnen de programmacommissie. In het begin van het jaar zitten hier André van Vlaanderen, Jørgen van der Meulen en Daniel von Asmuth in. Helaas moeten André en Jørgen door omstandigheden er na de zomervakantie een eind aan breien. Het bestuur deed een oproep in een nieuwsbrief, waar er door Deborah Maaijen enthousiast op gereageerd wordt. Haar betrokkenheid is een welkome aanvulling en we zien met haar nieuwe ontwikkelingen bij de progcie in het verschiet.

André en Jørgen worden uiteraard ook hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

Websitecommissie

De voorzitter bezit op dit moment de meeste kennis over de site. Dat betekent dat deze kennis eerst overgedragen zal moeten worden voordat de websitecommmissie op gang kan komen. Echter is er door tijdgebrek van de voorzitter deze overdracht zo goed als stil komen te liggen. Dat betekent dat de commissie dus niet verder kan. Er zal dus meer tijd vrij gemaakt moeten worden om dit op gang te krijgen.

In het afgelopen jaar zaten Maarten Horikx, Bert Jonker en Frans Gielen in de webcie.

2.5 Discussie ten opzichte van het doel van de vereniging

Op de stamtafel-mailinglijst en richting het bestuur is er een aantal keren het onderwerp van de doelstelling van de vereniging aangekaart. Een aantal leden zijn van mening dat “het promoten van het Linux operating system” betekent dat de vereniging zich vaker zou moeten mengen met politieke beslissingen en ook reageren op nieuwsartikelen wanneer Linux en/of open source benadeeld zou worden.

Het bestuur heeft hier meerdere malen op gereageerd. Toch vinden we het belangrijk om een goed en duidelijk beeld te vormen. In de statuten staat heel helder hoe “het promoten van het Linux operating system” tot uitvoering getracht te worden. Namelijk het organiseren van bijeenkomsten, samenwerken met anderen en het uitgeven van een periodiek. Dit is dan ook exact waar we onze focus op leggen.

We willen benadrukken dat leden een grote bijdrage kunnen leveren in het ontwikkelen van extra activiteiten én de bekendheid van de vereniging, dan wel Linux & open source software.

3 Verslag van activiteiten

3.1 Bijeenkomsten

De bijeenkomsten waren in 2015 als vanouds onze hoofdactiviteit. We hebben er vier gehouden op onze vertrouwde locatie, het pand van Kranenburg Praktijkonderwijs aan de Tamboersdijk te Utrecht. De vijfde in november werd verhuist naar het bekende T-DOSE.

Elke bijeenkomst werd verschillend bezocht, zoals gewoonlijk zijn er geen aantallen bijgehouden. Gemiddeld waren er zes sessies per bijeenkomst, bestaande uit lezingen en workshops. Een veel voorkomend onderwerp was de Raspberry Pi, maar ook kwam Sabine Beilfuss vier keer workshops over Gimp en Inkscape geven.

Sinds september is er het verenigingshalfuurtje nieuw leven ingeblazen. Deze halfuurtjes zijn bedoeld om kort contact te hebben tussen leden en het bestuur. Zo kunnen leden eigen initiatieven aan andere leden voorleggen en het bestuur kan bijvoorbeeld nog eens een oproep doen of vragen van leden beantwoorden.

3.2 Zomerborrel

Voor de tweede keer hebben we de zomerborrel als een aparte ledendag georganiseerd. Ditmaal met de onthulling van het nieuwe log en een aantal informele sessies die betrekking hadden tot de vereniging. De onderwerpen waren “Toekomstige uitgaven en resultaten”, “Invulling van het lustrum in 2016” en “Programmacommissie”. Met deze sessies wilde het bestuur meer interactie met de leden aan gaan en zo doende informatie vergaren over mogelijke verbeteringen in de toekomst.

Het logo werd gepresenteerd door Rutger en zijn dochter, die ballonnen en stickers uitdeelde. Hoewel sommige aanwezigen er eerst nog even aan moesten wennen, waren de reacties vooral positief. Meer over het nieuwe logo verderop in dit verslag.

Tijdens de sessie over toekomstige uitgaven werd de wens uitgesproken om de komende jaren te investeren in de vereniging. Hardware voor tijdens de bijeenkomsten, video-opname apparatuur en meer promotie werd daarbij het meest benoemd.

Bij de invulling van het lustrum in 2016 kwamen de meest uiteenlopende ideeën naar voren, maar uiteindelijk kwam het vooral neer op “hou het simpel”.

De programmacommissie mocht zelf aan het woord tijdens de laatste sessie, waar het onder andere ging over de onderwerpen van de lezingen, de invulling van de website en bovenal de positieve ontwikkeling van de bijeenkomsten.

3.3 T-DOSE

Voor T-DOSE was 2015 het 10-jarig jubileum. Tijdens het zoeken naar een geschikte datum voor hun evenement, kwamen ze uit in november. Daarmee zouden ze erg dicht op onze bijeenkomst komen te zitten en daarom hebben ze ons gevraagd of we samen iets konden organiseren. Het was niet de eerste keer dat we dat zouden doen en voor ons ook een goede gelegenheid om via een andere weg ons te laten zien. De komende jaren zal de november-bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid ook op T-DOSE gehouden worden.

We hebben in 2015 (naar onze mening) de NLLGG goed in beeld gebracht tijdens T-DOSE. Door T-DOSE te sponsoren en onze track bij hun te houden, waren we prominent aanwezig met onze banners en stand. Tevens werd onze track zeer goed bezocht.

3.4 Communicatie

Er zijn veertien e-mailberichten naar alle leden verstuurd, met onderwerpen als de bijeenkomsten, de ALV en zomerborrel. Ook op social media zijn er regelmatig berichten verstuurd, met name omtrent de bijeenkomsten.

In elke nieuwsbrief is er wel een oproep te vinden. Helaas komen er over het algemeen weinig reacties op terug. We hopen dat we dat in de toekomst toch meer kunnen stimuleren.

Mailinglijsten

Op de Linux-mailinglijst wordt regelmatig kennis en hulp uitgewisseld. Het gaat hierbij uit de meest uiteenlopende zaken, van beginners tot gevorderden. Elke maand zijn er in ieder geval meerdere threads.

De stamtafel-mailinglijst wordt minder vaak gebruikt, dat wijten we vooral aan het feit dat er niet veel mensen op ingeschreven staan. Ook is lang niet iedereen nog lid van de vereniging. In 2016 hopen we een nieuwe mailinglijst in te kunnen richten waar alleen leden lid van kunnen zijn en zo met elkaar kunnen discussiëren. Er wordt ook vaak gevraagd naar een leden-forum, waar we ook aan willen werken, maar nog niet weten wanneer dit een feit zal (kunnen) worden.

Social media

Ondanks de privacy-bezwaren wordt er door veel mensen gebruik gemaakt van social media. Om de vereniging meer zichtbaarheid te geven zijn we daarom daar ook aanwezig. Er zijn accounts om ons te volgen en aan ons gelieerde groepen om met elkaar te discussiëren. In deze groepen zitten ook veel mensen die niet lid zijn, maar we kunnen ze dus wel op die manier bereiken. We hopen natuurlijk dat ze uiteindelijk allemaal lid worden van de vereniging. ;-)

Het meeste gebruik wordt gemaakt van onze Facebook-groep. Op de andere sociale media is er minder interactie tussen de aanwezige personen, maar het is er niet altijd doodstil.

Dit zijn alle pagina’s en groepen op een rijtje: ∙ Twitter ∙ Facebook pagina ∙ Facebook groep ∙ LinkedIn pagina ∙ LinkedIn groep ∙ Google+ pagina ∙  Google+ groep

Alles bij elkaar maakt dat we (samen met niet-leden) actief zijn in het elkaar ondersteunen bij het gebruik van Linux en open source software.

3.5 Community’s

Het afgelopen jaar hebben we regelmatig community’s op de bijeenkomsten gehad. Regelmatig sturen we een e-mail om ze te herinneren aan de bijeenkomstdata en andere informatie. We zijn er over het algemeen eens dat er voor iedereen winst te behalen valt in samenwerking, maar hoe dat verder uitgebouwd moet worden is nog niet helemaal helder. Voorlopig houden we elkaar voornamelijk op de hoogte.

3.6 Logo

In dit verslag is het nu al meerdere keren genoemd, het nieuwe logo Er is veel tijd in gaan zitten, maar uiteindelijk heeft de designer, Paul Christian, een creatie weten te maken dat volgens ons goed aan sluit bij de vereniging. Het beeldmerk is een stokstaartje geworden, dat in het ontwerpproces de naam Vincent heeft gekregen.

De keuze voor een stokstaartje kwam door het aard van het beestje; ze leven namelijk in community’s. De houding en kleuren van Vincent lijken veel op die van Tux. Uiteraard zal Tux nog steeds een onderdeel zijn van onze community, het zal altijd de mascotte van Linux blijven.

Met het nieuwe logo hebben we ook direct nieuwe promotiemateriaal besteld. Er zijn stickers in de vorm van Vincent gemaakt om uit te delen, ballonnen bedrukt om onze stands en bijeenkomsten extra uit te laten blinken. We hebben drie staande banners, een grote banner die op verschillende manieren inzetbaar is en een grote vlag. Kortom, we vallen veel meer op.

Met dank aan Ko Janssen en Hans de Visser voor hun bijdrage aan ideeën en uitvoering.

3.7 BuurtLinux

Het bestuur heeft het afgelopen jaar een aantal (kleine) pogingen gedaan om nieuwe programmeurs aan te trekken die zich bezig willen houden met het ontwikkelen van de kaart op BuurtLinux. Helaas heeft dat tot nu toe nog niks opgeleverd.

Ondertussen doet Rutger af en toe een paar bugfixes en werkt sporadisch aan een vernieuwde versie. Hulp hierbij is nog altijd van harte welkom.

Het aantal hulp-aanbieders is niet veel gestegen, dat heeft deels ook te maken met het bovenstaande.

3.8 Overig

 • We hebben een SSL-certificaat in gebruik genomen, geldend voor al onze domeinen en die door alle browsers herkent wordt. Voorheen gebruikten we een certificaat van CAcert, maar dat leverde regelmatig problemen voor onze bezoekers.
 • Begin mei hebben we tijdens de openSUSE conferentie, met dank aan een aantal leden, een stand geplaatst.
 • De NLLGG is onderdeel geworden van het O’Reilly community programma. Dat betekent dat we regelmatig kortingen krijgen op boeken en (internationale) conferenties. Bovendien kunnen leden boeken reviewen, ze krijgen dan een gratis (elektronische) kopie.
 • Er is meerdere malen getracht om in contact te komen met de eigenaar van het domein linux.nl. Dit om te kijken naar de mogelijkheid tot overname of ingebruikname, zodat we er een informatie- of community-site van kunnen maken. Helaas hebben we tot op heden geen antwoord gekregen.

4 Vooruitblik

Waar het bestuur de komende tijd aan wil werken is wellicht niet allemaal in het komende jaar te behalen. Op het moment van schrijven is het al half maart en ervaring leert ons dat een jaar sneller verstreken is dan ons lief is. Gezien we het allemaal vrijwillig doen en dus afhankelijk zijn van onze (en elkaars) vrije tijd, is het soms lastig in te schatten hoe lang we met het een of ander bezig (zullen) zijn.

In 2016 hebben we natuurlijk een lustrum te vieren. Met name tijdens de zomerborrel willen we er wat leuks van maken. We gaan ook eindelijk de lang-verlangde T-shirts laten maken, we weten dat jullie daar om staan te springen. ;-)

Verder ligt de prioriteit bij het vormen van een nieuw bestuur, als het goed gaat hebben we na de ALV weer een mooi aantal bestuursleden. Met de kandidaten die op dit moment op de lijst staan heb ik er goed vertrouwen in dat we hard aan de slag kunnen. Daarbij komen dingen die het afgelopen jaar vertraging hebben opgelopen als eerste aan de beurt. De migratie van de ledenadministratie is daar de leidraad in.

4.1 Ledenwerving en contributie

De komende jaren willen we meer bezig zijn met het werven van nieuwe leden. De vergrijzing is ook in onze vereniging voelbaar en zeker op het oog van de continuïteit van de vereniging is het belangrijk dat er nieuwe (jonge) mensen bij komen. Op tweede plaats is het voor de financiën ook handig als we meer leden krijgen die contributie betalen.

Het afgelopen jaar hebben we van meerdere mensen te horen gekregen dat ze de sessies tijdens de bijeenkomsten toch voor de gevorderden ervoeren. Om er voor te zorgen dat iedere Linux-gebruiker wat aan de vereniging heeft, zullen we nóg meer onze best doen om hier een balans voor te vinden.

De contributie willen we voorlopig op €15,- houden. Dit is om de drempel om lid te worden laag te houden en om leden tegemoet te komen. De kosten om naar de bijeenkomsten te komen zijn immers niet meegenomen in de lidmaatschapsprijs. Het is natuurlijk mogelijk om financieel meer bij te dragen dan alleen de contributie. Mogelijk gaan we daar in de toekomst nog andere vormen van lidmaatschap voor bedenken.

4.2 Activeren leden

De wens om door te gaan met de vereniging en die verder te ontwikkelen is duidelijk aanwezig, niet alleen binnen het bestuur. Hier voor is er meer menskracht voor nodig en daarom zijn we op zoek naar mogelijkheden om jullie te daar voor te prikkelen. De vereniging is weliswaar geen softwareproject, maar wel een open source community. Dus vele handen, ogen en voeten maken licht werk.

Als onderdeel van dit geheel werken we er aan om de notulen van de bestuursvergaderingen standaard inzichtelijk te maken voor de leden. Zodra we een deel van de site ingericht hebben voor leden, zullen we ze daar online plaatsen.

Verder zijn er binnen de vereniging een heleboel dingen die door leden gedaan kunnen worden. We vinden het belangrijk dat iedereen kan doen waar ze goed in is, dat je met plezier een bijdrage kan leveren. Het kan iets technisch zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het bestuur zal haar best doen om kenbaar te maken wat er zoal gedaan kan worden.

4.3 Investeringen

Al meerdere jaren wordt er door de ALV geadviseerd om onze algemene reserves te laten slinken. Dat is in de afgelopen jaren soms wel en soms niet gelukt. Vooral met het oog op ledenwerving willen we de komende jaren investeringen gaan doen. Denk hierbij aan promotie en video-opnames van de sessies op bijeenkomsten. Daar kunnen soms grote bedragen aan hangen. Dat zal niet allemaal tegelijk uitgegeven worden, dat willen we geleidelijk in plannen. Uiteraard zal de penningmeester er voor waken dat we niet ineens tegen de bodem van het pakhuis aan kijken.

4.4 Lokale gebruikersgroepen

Al jaren krijgen we de vraag of de NLLGG op lokaal gebied activiteiten hebben. Het is voor de vereniging lastig om zoiets te organiseren, met het oog op menskracht en de focus op onze landelijke bijeenkomsten. Bovendien is het voor ons belangrijk dat lokale gebruikersgroepen zich zelf ontwikkelen en daar bij niet gehinderd wordt door NLLGG-beleid.

Waar we mee bezig willen gaan, is samenwerking zoeken met bestaande lokale gebruikersgroepen. Het uitwisselen van kennis en contacten lijken daar bij de eerste stap. Daarna willen we kijken hoe we het ontstaan van andere, op zich zelf staande, lokale gebruikersgroepen kunnen stimuleren. Zo doende hopen we dat er meer mensen in aanraking komen met Linux.

5 Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag is geschreven door onze penningmeester.

Het afgelopen jaar is voor mij een jaar van verandering geweest, een functie die ik nog niet eerder gedaan had die mij wat meer structuur heeft gegeven. Ik heb in de loop van het jaar ook pas kunnen inzien wat er werkelijk allemaal bij kwam kijken. We hebben ons in het afgelopen jaar niet alleen ingezet om de huidige dingen te laten draaien, maar we hebben ook gekeken naar wat we willen behouden en eventueel willen veranderen. Dit is al in werking gezet, een aantal dingen waren kleine wijzigingen of uitbreidingen van het bestaande, een aantal dingen zoals het omzetten van de website en ledenadministratie zijn nog vol in ontwikkeling.

In de kerstvakantie heb ik eindelijk de eerste synchronisatie met het ledenbestand gedaan, hier had ik eerder al wel naar gekeken, maar helaas ging dit niet in een keer goed. Er worden twee verschillende boekhoudkundige nummers toegewezen voor de post contributie. Op dit moment is dat opgesplitst in “ontvangen contributie” en “vooruitbetaalde contributie” behalve dat de terminologie verwarrend is over wie nu de betalende en ontvangende persoon is gaf dit ook in de synchronisatie een misverstand. Alleen de contributies van het eerste semester werden verwerkt, dit leidde tot meerdere ongeruste leden. Deze hebben als het goed is allemaal bericht ontvangen over hun betaalstatus.

Naar aanleiding van onder andere het vorige punt en vragen vanuit de KCC willen we ook een aantal benoemingen in de boekhouding opnieuw definiëren, dit zou de duidelijkheid moeten verbeteren. Zo werd in de vorige begroting “Bestuurskosten” genoemd, maar deze is als post niet terug te vinden in de boekhouding; de onderdelen zoals “Huur vergaderruimte” of “Reiskosten” wel.

De grootste uitgaven van het afgelopen jaar zitten vooral in de kosten omtrent het nieuwe logo. Als we de huidige uitgaven doorzetten en elk jaar een project extra investeren dan kunnen we een structurele lichte daling van de algemene reserves voor de komende jaren verwachten, dit was vorig jaar al door de ALV als gewenst aangegeven.

De broodjes voor de lunch tijdens de bijeenkomsten worden tegenwoordig bij een nieuwe, goedkopere, leverancier gehaald. Het voordeel is dat dit hier direct giraal kan worden betaald. Helaas bleek dat bij de verkoop van broodjes regelmatig niet correct betaald werd of dat er aan het eind van de dag relatief veel broodjes over bleven. Om het eerste probleem aan te pakken hebben we Freek gevraagd daar de controle over te houden, dit past mooi binnen de rol die hij al langer vervulde met de koffie en geeft ons de mogelijkheid om beter afgestemd inkopen te kunnen doen.

Ook kwam een terugkerende maar terechte vraag vanuit de KCC over het grote openstaande bedrag voor het Liefland college. Eerder huurden we de zalen bij het Liefland college, maar deze is failliet gegaan. De openstaande huur is sindsdien niet meer bij ons opgevraagd en het lijkt er op dat er ook geen partij meer is aan wie we deze kunnen betalen. Maar wegens wettelijke redenen mogen wij deze post pas weghalen als deze verjaard is, dit betekend dat deze net zo als in de afgelopen paar jaren nog even in de boeken blijft staan. Echter de reden van het hoge bedrag was een nog openstaande rekening bij onze huidige locatie die onder de zelfde boekcode staat en in de beknopte weergave onder een naam word samengevoegd, een “weergave feature” van de software om het maar zo te zeggen.

5.1 Balans over de afgelopen jaren

Debet

Grootboekrekening

2015 2014 2013

Kas

233,55

ING Zakelijke Betaalrekening

1.264,79 452,88 277,58

ING Vermogen Spaarrekening

30.377,26 32.018,19 36.578,40

Verlies

2.019,49 692,20


TOTAAL Balans

33.895,09 33.163,27 36.855,98
Credit

Grootboekrekening

2015 2014 2013

Algemene reserve

26.316,73 27.008,93 26.585,05

Crediteuren

3.228,31 1.389,29 1.125,00

Liefland / Kranenburg

2.665,05 2.665,05 2.665,05

Vooruitbetaalde Contributie

1.685,00 2.100,00 1.557,00

Reservering sponsorbijdrage Lustrum

4.500,00

Winst

423,88


TOTAAL Balans

33.895,09 33.163,27 36.855,98

5.2 Winst- en verliesrekening

Grootboekrekening

Debet Credit

Kosten


 Landelijke bijeenkomsten

   Zaalhuur

1.870,00

   Kosten broodjes

335,91

   Kosten snacks stand

10,61

   Sprekersvergoedingen

1.206,95

 Totaal Landelijke bijeenkomsten

3.423,47

 Algemene kosten

   Kantoorartikelen

156,36

   Huur vergaderruimte

53,50

   Reiskosten

1.075,84

   Kabels en accessoires

24,99

   Borrels

352,76

   Gegeven Donaties/Sponsoring

600,00

   Bankkosten

138,18

   Internetkosten

77,18

   PR-materiaal

1.493,03

   Overige algemene kosten

38,80

 Totaal Algemene kosten

4.010,64

Totaal Kosten

7.434,11

Bedrijfsopbrengsten

 Contributie

   Ontvangen Contributie

4.465,00

 Totaal Contributie

4.465,00

 Merchandise

   Verkoop Boeken

5,00

   Verkoop Broodjes

176,05

   Verkoop BBQ

190,00

 Totaal Merchandise

371,05

Totaal Bedrijfsopbrengsten

4.836,05

Financiële baten en lasten

 Inkomsten

   Rentebaten Postbank

361,07

   Ontvangen Donaties

217,50

 Totaal Inkomsten

578,57

Totaal Financiële baten en lasten

578,57

Verlies

2.019,49


TOTAAL Resultaten

7.434,11 7.434,11

5.3 Begroting 2016

In de nieuwe begroting zijn voornamelijk de activiteiten en incidentele uitgaven ruimer begroot. T-DOSE heeft ondertussen bij ons een speciaal plekje gekregen waar wij dat bij hen hebben. We willen onze betrokkenheid laten zien door niet alleen aanwezig te zijn en een spetterende track neer te zetten, maar ook dit financieel te sponsoren. De helft van ons sponsorbudget gaat hier aan op. Omdat we niet tijdens T-DOSE een conflicterende bijeenkomst willen hebben, zien we de locatie ook als een plek die we “huren”. Daarom hebben we ook de standaard huurprijs die we anders hadden gehad bij Kranenburg meegerekend als aanvulling.

Het lustrum neemt ook een groot aandeel, de planning is om de zomerborrel dit jaar een bijzondere bijeenkomst te maken.

Inkomsten

Uitgaven


Contributie

4800

Bijeenkomsten

Rente

350

  Zaalhuur

1760

Schenkingen

0

  Sprekers

1500

Sponsoring

0

  T-DOSE

540

Infrastructuur

  Domeinen

20

  SSL certificaat

0

  VPS

0

PR-materiaal

  Promotie

500

Overige

  Borrels

200

  Bestuursleden

1500

  Bankkosten

150

  Sponsoring

300

  Onvoorzien

150

Lustrum

1500


Totaal

5150 8120

6 Afsluiting

Het is gelukt! Je hebt het hele verslag gelezen, waarvoor dank. We horen graag wat jouw gedachten hierover zijn, stuur gerust een e-mail naar bestuur@nllgg.nl.

Rutger van Sleen, Voorzitter

Frans Rijven, Secretaris

Jochem Pouw, Penningmeester

Bijlage: